Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Forum for Social Innovation Aarhus, forkortet FOSIA. Foreningen er stiftet den 22. august 2012 af studerende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

§ 2
Foreningen er hjemmehørende på Aarhus Universitet, Aarhus Kommune.

§ 3
Foreningens formål er engagere samt øge kendskabet til social innovation blandt danske studerende. Foreningen er et nonprofit og apolitisk foretagende.

§ 4
Stk. 1 Som medlemmer kan optages studerende fra danske videregående uddannelser i det indeværende bestyrelsesår. Medlemmer er personer, der har været frivillige i foreningen.
Stk. 2 Ethvert medlem, der skader foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen. Denne afgørelse skal prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Kapitel 2 Foreningens interne forhold

§ 5
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 31. marts. Hele bestyrelsen nyvælges hvert år. Tidligere bestyrelsesmedlemmer kan genopstille. Den afgående formand eller andet bestyrelsesmedlem forpligter sig til at stå til rådighed for en nyvalgt bestyrelse frem til sommerferien i følgende periode hvis nødvendigt. Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres på FOSIA’s hjemmeside senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen med angivelse af foreløbig dagsorden.
Stk. 2 På generalforsamlingen skal følgende punkter optages på dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.
Stk. 3 Ethvert medlem af foreningen kan indstille, at vedtægterne ændres. Indstillingen skal vedtages med totredjedels flertal blandt de fremmødte medlemmer. Det skal af den offentliggjorte dagsorden fremgå, at der er tale om vedtægtsændringer.
Stk. 4 Vedtægtsændringer og indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Alle indkomne forslag skal offentliggøres på FOSIA’s hjemmeside
Stk. 5 Adgang til og valgbare på generalforsamlingen er studerende fra danske videregående uddannelser og medlemmer af foreningen, men kun medlemmer har stemmeret. Afgivelse af stemme kan kun ske ved fremmøde og ikke ved fuldmagt.
Skt. 6 To bestyrelsesmedlemmer eller en tredjedel af samtlige medlemmer kan kræve en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Indkomne forslag.
Stk. 7 Formanden – eller i dennes fravær en af de tre næstformænd – skal senest 14 dage efter fremsættelsen af, det i stk. 6 nævnte krav, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

§ 6
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på fire medlemmer. Bestyrelsens funktionsperiode løber fra 1. april til 31. marts.
Stk. 2 Fire bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling ved at følge den i § 5 og § 6 stk. 3 procedure.
Stk. 3 Er der på generalforsamlingen fire eller færre kandidater betragtes alle som valgt. Er der flere end fire kandidater, sker valget ved almindelig skriftlig flertalsafstemning. Hver stemmeberettigede råder over fire stemmer. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat og hver stemme skal bruges. De fire kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning blandt de pågældende kandidater.

§ 7
Stk. 1 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med henholdsvis en formand og tre næstformænd. Et bestyrelsesmedlem skal vælges som kasserer. Bestyrelsens afgørelser er gyldige, når enten formand eller en næstformand er til stede, og et flertal, dog mindst to, har vetoret for en afgørelse, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

§ 8
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af regnskaber for foreningens aktiviteter samt revision af disse. Foreningens regnskabsår følger bestyrelsens funktionsperiode fra 1. april til 31. marts.

§ 9 Stk. 1
Bestyrelsen holder møde, så ofte dette findes hensigtsmæssigt. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – forestår indkaldelsen og udsendelse af skriftlig dagsorden således, at denne er bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest tre dage før mødet.
Stk. 2 Et medlem af bestyrelsen kan forlange bestyrelsen indkaldt indenfor 14 dage.
Stk. 3 Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at møde op til et bestyrelsesmøde, kan denne stemme ved afgivelse af fuldmagt.

§ 10
Ekstraordinære møder kan afholdes, såfremt formanden eller et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Der kan dog kun træffes beslutninger på et ekstraordinært møde, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede, eller samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 24 timer forinden har modtaget skriftlig indkaldelse eller har tiltrådt mødets afholdelse. På et ekstraordinært møde kan kun træffes beslutninger, der ikke kan afvente behandling på næste ordinære møde.

§ 11
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres referat. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Referatet godkendes som det første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 12
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens møder er lukkede, dog kan specielt inviterede overvære disse, eventuelt med taleret. Møderne ledes af formanden.

Kapitel 3 Foreningens eksterne forhold

§ 15
Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. I formandens fravær er det de tre næstformænd.

§ 16
Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin egen formue.

Kapitel 4 Foreningens opløsning

§ 17
Stk. 1 Foreningens opløsning skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst totredjedels flertal på begge. Den anden generalforsamling skal afholdes tidligst 8 senest 21 dage efter foregående generalforsamling.
Stk. 2 Et eventuelt overskud ved realisering af foreningens aktiver skal overgå til videreførelse af foreningens formål, subsidiært til politisk neutrale studenterforeninger på Aarhus Universitet. Den likviderende generalforsamling træffer beslutning herom med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Overskuddet må ikke udloddes blandt medlemmerne.

Kapitel 5 Ikrafttræden

§ 18
Nærværende vedtægter træder i kraft den 20. april 2016.